Ik ga akkoord met de Snelregels:

Heel hartelijk welkom op Snelreageren.nl! Wij hopen dat uw verblijf hier met veel plezier gepaard zal gaan. Wij zijn blij dat u er bent. Met uw aanwezigheid hier bij ons, bij Snelreageren.nl, bent u akkoord met alle (onderstaande) (gebruiks-)voorwaarden.

Deze (gebruiks-)voorwaarden zijn onze zogenaamde Snelregels die voor iedereen het plezier van het bezoek aan onze site waarborgt.

 

Snelreageren.nl

Snelreageren.nl is een consumer-driven ontmoetingsplaats voor iedereen die diensten of  produkten / spullen wil aanbieden en aanschaffen en voor iedereen die wil rondkijken.

Snelreageren.nl wil niet betrokken worden en zal daarmee nooit betrokken zijn bij de transacties die door bezoekers -kopers en verkopers- worden afgesproken.

Snelreageren.nl kan en zal dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders goederen en diensten te verkopen en de bevoegdheid van kopers goederen en diensten te kopen.

Snelreageren.nl is enkel en alleen toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen.

 

Snelreageren.nl probeert adverteerders en geďnteresseerden samen te brengen. Snelreageren.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en geďnteresseerde door gebruikmaking van Snelreageren.nl. In het geval van een geschil met één of meerdere gebruikers, dient u dit ten alle tijde zelf op te lossen. Snelreageren.nl is hierin nimmer partij.

Door gebruik te maken van Snelreageren.nl als ontmoetingsplaats tussen adverteerders en geďnteresseerden en/of kopers vrijwaart u Snelreageren.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

 

Als u als geďnteresseerde partij reageert op een advertentie is een bod dat u eventueel uitbrengt  niet bindend en verplicht u niet tot aan- of verkoop.

Een advertentie en dus tevens een/het bod worden verwijderd 24 uur na dat de advertentie is geplaatst op Snelreageren.nl

 

Wettelijk toegestaan

Door Snelreageren.nl te bezoeken en te gebruiken verkaart u dat u akkoord bent met het gegeven dat u indien u een advertentie plaatst u verantwoordelijk bent om na te gaan of het aanbod en de verkoop van de goederen of diensten evenals de koop van genoemde goederen en diensten wettelijk is toegestaan. Snelreageren.nl draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

 

Kamer van Koophandel

Snelreageren is in geschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34281227

 

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

Snelreageren.nl kan verwijzen (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw Snelreageren.nl advertentie. Snelreageren.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van betreffende site(s).

Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. Snelreageren.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

 

Gebruik van de (inhoud van) de website van Snelreageren.nl

Snelreageren.nl promoot de Snelreageren.nl website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail. Snelreageren.nl kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

 

Het is u niet toegestaan de website van Snelreageren.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Snelreageren.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

 

RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke online media) zijn toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Snelreageren.nl.

In het geval het totaal aantal advertenties dat op uw site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op uw site verwijzen meer dan 250 bedraagt, dient u hiervoor aantoonbaar voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben gekregen van Snelreageren.nl.

 

Handelen in strijd met de (gebruiks-)voorwaarden danwel met de regels van Snelreageren.nl, welke het beleid van Snelreageren.nl verwoorden.

Snelreageren.nl reserveert op voorhand en behoudt daarmee zich het recht toe u uit te sluiten van elk verder gebruik van Snelreageren.nl indien u op enige wijze naar de mening van Snelreageren.nl in strijd handelt met de (gebruiks-)voorwaarden of de overige beleidsregels van Snelreageren.nl, onverminderd het recht van Snelreageren.nl om rechtsmaatregelen tegen u te nemen, een te eisen schadevergoeding daarin meegenomen.

Indien Snelreageren.nl aanwijsbare redenen heeft te veronderstellen dat u op enige wijze inbreuk pleegt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, is zij gerechtigd uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mail adres, aan derden te verstrekken.

 

Bindend advies

Alle geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met de diensten van Snelreageren.nl zal worden beslecht door middel van bindend advies volgens de regels van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag.

Onder bovengenoemde geschillen worden onverminderd uitgesloten de gerechtelijke stappen die Snelreageren.nl zelf onderneemt om de aan Snelreageren.nl verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van Snelreageren.nl, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten danwel de (gebruiks-)voorwaarden.

Indien u of Snelreageren.nl een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,-.

 

Plaatsing van een advertentie:

Indien u een advertentie wilt plaatsen, doet u dat (uitsluitend) in de daarvoor bestemde en correcte rubriek. Door een advertentie te plaatsen verklaart u, dat u:

* geen onjuiste of misleidende informatie verstrekt;

* niet handelt in strijd met enige rechten van derden;

* niet enige inhoud en/of persoonlijke gegevens van derden kopiëert, bewerkt of verspreidt;

* niet op welke wijze dan ook enige informatie verzamelt over derden, waaronder uw medebezoekers zonder hun schriftelijke toestemming;

* niet handelt in strijd met enige wetgeving of onze regels en beleid inzake verboden inhoud;

* geen virussen of technologie verspreidt die Snelreageren.nl danwel de belangen en het eigendom van gebruikers en bezoekers van Snelreageren.nl schade kan toebrengen;

* geen berichten verspreidt die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;

* niet de infrastructuur van Snelreageren.nl belast of de correcte werking van Snelreageren.nl verstoort;

 * niet maatregelen die Snelreageren.nl heeft moeten nemen om u de toegang te ontzeggen danwel te beperken, omzeilt

* akkoord bent met en de mogelijkheid dat Snelreageren.nl het door u geplaatste materiaal kan besluiten te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden waarvoor u door het plaatsen van uw advertentie toestemming geeft;

* dat u akkoord bent onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden.

* u akkoord bent het voorbehouden recht van Snelreageren.nl materiaal te verwijderen indien wij redelijkerwijs vermoeden dat deze in strijd zijn met de (gebruiks-)voorwaarden danwel de  rechten van wie ook schenden.

 

Bij plaatsing van een advertentie, zult u:

* in de advertentie een advertentietekst plaatsen en de advertentie ook een titel geven (tip: zorg voor een pakkende titel om nog meer snelle reacties te krijgen)

* geen advertentietitel kiezen die misleidend is, daaronder alle titels die aangeboden produkt of dienst niet correct beschrijft

* in de advertentietitel enkel de merknaam van het door u aangeboden produkt noemen; het is ten strengste verboden een andere, tweede merknaam te noemen

* de advertentie niet dubbel plaatsen; dubbele advertenties zullen worden verwijderd

* geen url gebruiken

* alleen foto’s plaatsen die van toepassing zijn op uw advertentie(tekst)

* akkoord zijn met dat elke advertentie automatisch na 24 uur wordt verwijderd

* akkoord zijn met het gegeven dat u als plaatser als enige verantwoordelijk bent om te controleren of het aanbod en de verkoop van (uw) bepaalde goederen of diensten wettelijk is toegestaan

 

Misbruik van Snelreageren.nl

Indien u van mening bent dat er door derden, waaronder uw medebezoekers, misbruik wordt gemaakt van Snelreageren.nl kunt u ons daarvan middels email danwel schriftelijk op de hoogte stellen. Onder misbruik van Snelreageren.nl wordt begrepen het plaatsen van beledigende inhoud. Iedere plaatsing die de normen van het toelaatbare aantasten en/of die problemen veroorzaken op Snelreageren.nl zullen worden verwijderd indien Snelreageren.nl hiertoe aanleiding ziet.

Snelreageren.nl behoudt zich het recht voor bij misbruik niet alleen de inhoud te verwijderen maar ook technische maatregelen te nemen en gerechtelijke stappen te overwegen danwel te nemen om gebruikers te weren indien en waarvan wij redelijkerwijs vermoeden dat zij misbruik hebben gepleegd. Over genoemde maatregelen als sanctie op misbruik kan en zal niet worden gecorrespondeerd.

Snelreageren.nl accepteert nimmer en geen enkele aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van Snelreageren.nl

 

Het gebruik danwel plaatsen van van foto’s waarop u niet het auteursrecht of portretrecht heeft is ten strengste verboden, evenals het plaatsen van verzoek(en) om genoemde foto’s.

Het is ten strengste verboden om teksten en/of foto’s van derden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Het is ten strengste verboden beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie(s) te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het produkt of dienst realiseerde.

Het is ten strengste verboden een disclaimer op te nemen die de legaliteit van het door u aangeboden produkt communiceert. U dient zich ervan te vergewissen dat de produkten die u aanbiedt authentiek zijn alvorens ze op Snelreageren.nl aan te bieden.

In het geval van twijfel is het u ten strengste verboden het produkt aan te bieden op Snelreageren.nl

 

Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen. Indien u kunt aantonen dat u de intellectuele eigendomsrechten bezit waarop inbreuk zou zijn gemaakt en indien Snelreageren.nl van mening is dat deze inbreuk daadwerkelijk is gemaakt, dan zal Snelreageren.nl het materiaal waarmee inbreuk is gepleegd verwijderen. Snelreageren.nl accepteert nimmer en geen enkele aansprakelijkheid voor inbreuk op intellectueel eigendomsrechten, ongeautoriseerd of onwettig gebruik van materiaal.

 

Aansprakelijkheid:

Door het bezoeken van Snelreageren.nl, inclusief het plaatsen van een advertentie danwel het reageren op een advertentie, gaat u ermee akkoord dat u ons niet en nooit aansprakelijk houdt danwel kunt stellen voor de acties --in daad, woord en geschrift-- van andere gebruikers en bezoekers van Snelreageren.nl.

Snelreageren geeft geen enkele garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat er middels Snelreageren.nl wordt aangeboden.

Snelreageren geeft geen enkele garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Om genoemde reden sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle -impliciete- garanties en algemene voorwaarden uit.

Snelreageren.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig verlies van geld, goederen, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit het gebruik van Snelreageren.nl. Sommige jurisdicties staan het gebruik van disclaimers of het uitsluiten van schade niet toe, zodat (enkele van) deze disclaimers of het uitsluiten van schade mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) 100 euro, al naar gelang wat hoger is.

 

 

 

 

Persoonsgegevens:

Met het bezoeken en daarmee het gebruikmaken van Snelreageren.nl gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op onze server(s), zoals verder beschreven onder privacybeleid, onafhankelijk van de fysieke locatie(s) van deze server(s). Tevens gaat u akkoord met het ontvangen van marketing materiaal van ons, tenzij u aan ons heeft kenbaar gemaakt dit materiaal niet te willen ontvangen.

 

Deze voorwaarden en de overige (beleids-)regels van Snelreageren.nl (ook genoemd Snelregels) vormen de hele overeenkomst tussen Snelreageren.nl en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van deze kennisgeving. Uitgezonderd kennisgevingen inzake illegaal of inbreukmakend materiaal moeten uw berichten aan ons per aangetekende post worden gericht aan Snelreageren.nl, Nachtwachtlaan 78, 1058 EC Amsterdam. Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen na de datum van verzending. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een advertentie plaatst of na 24 uur van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. Enige andere wijziging van deze gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door de gebruikers en door ons. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met Snelreageren.nl

 

Privacybeleid

Snelreageren.nl is een consumer-driven ontmoetingsplaats voor iedereen die diensten of  produkten / spullen wil aanbieden en aanschaffen en voor iedereen die wil rondkijken. Daarmee is de informatie die op Snelreageren.nl wordt geplaatst uiteraard beschikbaar en toegankelijk voor het publiek en de bezoekers en gebruikers van Snelreageren.nl.

Snelreageren verzamelt en slaat op:

 

De -persoonlijke- informatie van bezoekers en gebruikers wordt door Snelreageren gebruikt voor:

 

Indien u geen marketing communicaties wenst te ontvangen, kunt u dit middels een email kenbaar maken. Uw gegevens zullen voor het doel u geen marketing communicatie te sturen door ons vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

 

Zonder uitdrukkelijke toestemming van bezoekers en gebruikers zal Snelreageren.nl nooit persoonlijke informatie verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Snelreageren.nl kan persoonlijke gegevens bekendmaken om te voldoen aan wettelijke vereisten, voor het afdwingen van ons beleid, om te reageren op claims dat een plaatsing of andere inhoud strijdig is met rechten van derden, of ter bescherming van de rechten, eigendom of de veiligheid van derden.

Door uw bezoek aan Snelreageren.nl machtigt u Snelreageren.nl uw (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres vrij te geven onder een vertrouwelijkheidsovereenkomst indien dit een onderzoek dient naar fraude, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, piraterij of andere onrechtmatige activiteit. Dit vrijgeven voor genoemd onderzoek gebeurt naar eigen goeddunken en indien wij dit vrijgeven als noodzakelijk danwel passend aanmerken.

Snelreageren.nl kan persoonlijke informatie beschikbaar stellen aan instanties actief met het opsporen en bestrijden van potentieel illegale handelingen.

Serviceproviders die Snelregels (helpen) ondersteunen kunnen toegang krijgen tot de persoonlijke informatie van bezoekers gebruikers indien deze nodig zijn om de Snelregels te handhaven. Deze toegang zal door Snelreageren.nl naar eigen goeddunken worden verschaft.

 

Snelreageren.nl kan u helaas geen waterdichte bescherming bieden of garanderen. Uw persoonlijke informatie zal door Snelreageren.nl naar eer en geweten en zo goed mogelijk worden afgeschemd tegen ongeautoriseerde toegang en gebruik.

 

Als bezoeker en gebruiker van Snelreageren.nl is het u niet toegestaan informatie van Snelreageren.nl te gebruiken anders dan voor reacties op advertenties van andere gebruikers. Derhalve is het u ten strengste verboden de informatie van Snelreageren.nl te gebruiken voor de verspreiding van ongewenste (spam) email. Tevens is het u ten strengste verboden persoonlijke gegevens van een bezoeker en/of gebruiker te op te slaan danwel te gebruiken op welke wijze ook anders dan voor een reactie op een plaatsing, mits u voor andere doeleinden daarvoor van de betreffende bezoeker en of gebruiker schriftelijke toestemming heeft gekregen.

 

Het privacybeleid kan ten alle tijde onderhevig zijn aan wijzigingen, aanpassingen en/of verbeteringen. Deze wijzingen, aanpassingen en/of verbeteringen zijn van kracht bij uw eerst volgende plaatsing danwel na 24 uur, afhankelijk van wat eerder plaats zal vinden.

In het geval van een overname van Snelreageren.nl kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met de geďnteresseerde overname partij. Echter, in dat geval blijft bovenstaand beleid van kracht.

 

Het privacybeleid van Snelreageren.nl geldt onafhankelijk van de fysieke locatie(s) van onze server(s).